Правна помоћ, саветовање и заступање

Адвокатска канцеларија Недељковић и сарадници се бави пружањем правне помоћи, саветовањем (правни консалтинг) и заступањем домаћим и страним физичким и правним лицима на територији Републике Србије пред свим судовима, органима управе, јавним предузећима, организацијама и другим органима.

Правна помоћ адвоката

Заступање у привредном праву

 • Наплата потраживања, оснивање привредних друштава, регистровање предузетника, отварање агенција, статусне промене, уговори у привреди, израда општих аката, заступање у свим споровима пред Привредним судом, стечајни поступци, ликвидација и др.
 • Саветовање, заступање, решавање статуса и заштита права свих слободних професија (Фриленсера – Freelance) који обављају делатност преко интернета и ван њега.
 • Оснивање удружења грађана (невладине организације или НВО (NGO)).

Заступање у грађанском праву и односима

 • Накнада штете, имовинскоправни односи, сметање поседа, уговорни односи, заштита права својине и државине, наплата потраживања, стамбено право, закупи и откупи станова и др.

Уговорно право

 • Израда свих врста уговора у привреди и у грађанскоправној материји и других исправа
 • Уговор о делу
 • Уговор о раду
 • Ауторски уговори
 • Уговор о пословно-техничкој сарадњи
 • Уговори из области ИТ права
 • Лиценце
 • Судска и вансудска поравнања
 • Деобе
 • и други уговори

 Заступање у радном праву и радним односима

 • Радноправни спорови, израда општих аката, израда појединачних аката, израда уговора о раду предузећа и правних лица и др.

Заступање у породичном праву

 • Развод брака, заштита од насиља у породици, утврђивање или оспоравање очинства, заштита права детета, алиментације, вршење родитељског права и други послови породичног права.

Заступање у наследном праву

 • Израда завештања (тестамената), уговора о доживотном издржавању, покретање оставинског поступка и други послови наследног права.

Ауторско право и право интелектуалне својине

Медијско право

Право у информационим технологијама (IT право)

 • Оснивање startup-а (технолошких компанија) и све пропратне стручна правне радње
 • Интернет и технолошко предузетништво.
 • Саветовање, израда аката и уговора за веб сајтове, AdWords, AdSense, PayPal, Payoneer и други сервиси, електронска трговина и др.
 • Заштита ауторских права на интернету (Copyright), Општи услови коришћења веб сајта (Terms and conditions), Creative commons и друге лиценце.
 • Депоновање изворног кода и његова заштита (source code escrow).
 • Радње у вези инвестирања у стартапе.

Заступање у управном поступку пред свим органима државне управе

 • Поступци пред катастром непокретности, земљишно-књижни спорови, поступци за добијање држављанства Републике Србије, поступци у вези права на пензију, откуп стана, закуп стана, промена имена, презимена, адресе и других података о личности и др.

Поступци пред Уставним судом и Европским судом за људска права у Стразбуру

Порески поступак и пореско саветовање

Заступање у поступцима медијације

 • Заступање у свим поступцима медијације у Републици Србији
 • Процена погодности случаја за медијацију
 • Саветовање клијента и учествовање у избору медијатора
 • Припрема клијента за медијацију и припрема стратегија за заступање у медијацији
 • Заштита интереса клијента у поступку медијације
 • Учествовање у преговарању и саветовање клијента о битним правним и другим аспектима могућих решења
 • Састављање и спровођење споразума постигнутог у процесу медијације

 

Правна помоћ, заступање и саветовање нису бесплатни.

 

Приликом контакта наше канцеларије молимо да нам искрено и јасно представите чињенично стање како би могли да вам пружимо што квалитетнију правну помоћ. Искрен однос клијента према адвокату и однос адвоката према клијенту је пут до успеха у остваривању клијентових права.

 

Error (ignorantia) iuris nocet, facti non nocet.
Заблуда о праву (незнање права) шкоди, а заблуда о чињеницама не шкоди.

(Paulus – D. 22, 6, 9, pr.)