WIPO Уговор о ауторском праву

WIPO УГОВОР О АУТОРСКОМ ПРАВУ

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране,

Желећи да развију и обезбеде заштиту ауторских права на књижевним и уметничким делима, на што ефикаснији и једнообразнији начин;

Признајући потребу за установљавањем нових међународних правила и прецизирањем тумачења одређених постојећих правила, у циљу давања одговарајућих одговора на питања која су изазвана новим економским, социјалним, културним, и технолошким развојем;

Признајући дубок утицај развоја и размене информација и комуникационих технологија, на промет и употребу књижевних и уметничких дела;

Наглашавајући изузетни значај ауторскоправне заштите као подстицаја за књижевне и уметничке креације;

Признајући потребу одржавања баланса између права аутора и ширег јавног интереса, посебно образовања, истраживања и приступа информацијама, као што је одражено у Бернској конвенцији,

договориле су се следеће:

Члан 1

Однос према Бернској конвенцији

(1) Овај уговор је посебан споразум у смислу члана 20 Бернске конвенције о заштити књижевних и уметничких дела, у погледу земаља чланица Уније која је установљена том конвенцијом. Овај уговор неће имати никакве везе са другим уговорима осим Бернске конвенције, и његова примена нема утицаја на права и обавезе које произлазе из других уговора.

(2) Ништа у овом уговору неће дерогирати постојеће обавезе које уговорне стране имају једна према другој на основу Бернске конвенције о заштити књижевних и уметничких дела.

(3) У даљем тексту: „Бернска конвенција“ се односи на Париски акт Бернске конвенције о заштити књижевних и уметничких дела од 24.7.1971. године.

(4) Уговорне стране се морају придржавати чланова 1 до 21 и анекса Бернске конвенције.

Члан 2

Обим ауторскоправне заштите

Ауторскоправна заштита протеже се на изражајну форму а не односи се на идеје, поступке, методе рада или математичке концепте као такве.

Члан 3

Примена чланова 2 до 6 Бернске конвенције

Уговорне стране примењују мутатис мутандис одредбе чланова 2 до 6 Бернске конвенције, у погледу заштите предвиђене овим уговором.

Члан 4

Рачунарски програми

Рачунарски програми су заштићени као књижевна дела у смислу члана 2 Бернске конвенције. Таква заштита примењује се на рачунарске програме, какав год да је начин или форма њиховог изражавања.

Члан 5

Збирке података (без података)

Збирке података или других материјала у било којој форми, које због избора или организације својих делова представљају интелектуалне креације, заштићене су као такве. Ова заштита се не проширује на податке или материјал саме за себе и нема утицаја на било које ауторско право које постоји у подацима или материјалу садржаним у збирци.

Члан 6

Право дистрибуције

(1) Аутори књижевних и уметничких дела имају искључиво право да дају дозволу да оригинали и копије њихових дела постану до-ступни јавности, путем продаје или другог преноса права својине.

(2) Ништа у овом уговору неће утицати на слободу уговорених страна да одреде услове под којима се исцрпљење права из става (1) примењује после прве продаје или другог преноса права својине, на оригиналу или копији дела, са дозволом аутора.

Члан 7

Право давања у закуп

(1) Аутори

(I) рачунарских програма;

(II) кинематографских дела;

(III) дела садржаних у фонограмима како је одређено националним законодавством уговорних страна, имају искључиво право да дају дозволу за комерцијално давање у закуп јавности оригинала или копија својих дела.

(2) Став (1) неће се примењивати:

(I) у случају рачунарских програма, када сам програм није суштински објекат давања у закуп; и

(II) у случају кинематографских дела, осим ако ово комерцијално изнајмљивање није довело до увећаног копирања ових дела, чиме се материјално битно утиче на искључиво право умножавања.

(3) Упркос одредби става (1) уговорна страна која је 15.4.1994. године, имала на снази и наставила да има систем правичне накнаде ауторима, за давање у закуп копија њихових дела отелотворених у фонограмима, може одржавати тај систем, уз обезбеђење да комерцијално давање у закуп дела отелотворених у фонограмима не утиче на материјално умањење искључивог права на умножавање која имају аутори.

Члан 8

Право на саопштавање јавности

Без утицаја на одредбе чланова 11 (1) (II), 11bis (1) (I) и (II), 11ter (1) (II), 14 (1) (II) и 14bis (1) Бернске конвенције, аутори књижевних и уметничких дела имају искључиво право да дозволе било какво саопштење јавности својих дела, жичним или бежичним путем, укључујући и такво чињење доступним јавности њихових дела које се врши на такав начин да припадници јавности могу да приступе тим делима са места и у време које индивидуално одаберу.

Члан 9

Трајање заштите фотографских дела

У погледу фотографских дела, уговорне стране неће примењивати одредбе члана 7 (4) Бернске конвенције.

Члан 10

Ограничења и изузеци

(1) Уговорне стране могу у својим националним законодавствима да предвиде ограничења или изузетке права признатих ауторима књижевних и уметничких дела на основу овог уговора, у одређеним посебним случајевима који нису у супротности са уобичајеним искоришћавањем дела и који не наносе неосновано штету законитим интересима аутора.

(2) Уговорне стране ће, када примењују Бернску конвенцију, ограничити сва ограничења или изузећа од права која су у њој предвиђена на одређене посебне случајеве који нису у супротности са уобичајеним искоришћавањем дела и не наносе неосновано штету законитим интересима аутора.

Члан 11

Обавезе у вези са технолошким мерама

Уговорне стране морају да обезбеде одговарајућу правну заштиту и ефикасна правна средства против заобилажења ефикасних технолошких мера које аутори користе у вези са коришћењем својих права на основу овог уговора, или Бернске конвенције, и да ограниче радње, у вези њихових дела, које сами аутори нису одобрили или нису допуштене законом.

Члан 12

Обавезе у вези са информацијама о управљању правима

(1) Уговорне стране морају да обезбеде одговарајућа и ефикасна правна средства против сваког лица које свесно чини било коју од следећих радњи знајући, или је по основу грађанског права имало разумног основа да зна, да такве радње наводе, омогућавају, олакшавају или скривају повреду било ког права на које се односи овај уговор или Бернска конвенција:

(I) уклањање или мењање, без овлашћења, било које електронске информације о управљању правима;

(II) стављање у промет, увоз у циљу стављања у промет, емитовање или саопштавање јавности, без овлашћења, дела или копије дела, знајући да су уклоњене или неовлашћено измењене електронске информације о управљању правима.

(2) У смислу овог члана израз „информација о управљању правима“ значи информацију којом се идентификује дело, аутор тог дела, власник неког права у делу или информацију о начину и условима коришћења дела и све бројеве или кодове који представљају такву информацију, када је било која од тих тачака информације стављена на примерак дела, или се појављује у вези са саопштењем дела јавности.

Члан 13

Примена у времену

Уговорне стране ће примењивати одредбе члана 18 Бернске конвенције на целокупну заштиту предвиђену овим уговором.

Члан 14

Одредбе о спровођењу права

(1) Уговорне стране предузимају да усвоје, у складу са својим правним системима, мере неопходне да се осигура примена овог уговора.

(2) Уговорне стране ће обезбедити да поступци за спровођење права буду доступни на основу њиховог закона, тако да омогуће ефикасну акцију против било какве повреде права из овог уговора, укључујући ефикасне мере за спречавање повреде права и мере које служе за одвраћање од будућих повреда.

Члан 15

Скупштина

(1) (а) Уговорне стране имају скупштину.

(б) Сваку уговорну страну представља један делегат, коме могу да помажу други делегати, саветници и експерти.

(ц) Трошкове делегације сноси уговорна страна која је именовала делегацију. Скупштина може затражити од Светске организације за интелектуалну својину (у даљем тексту „WIPO“) да одобри финансијску помоћ како би се олакшало учешће делегација уговорних страна које се у складу са установљеном праксом Генералне скупштине УН сматрају земљама у развоју или које су земље у транзицији ка тржишној економији.

(2) (а) Скупштина разматра питања која се тичу одржавања и развоја овог уговора и његове примене и функционисања.

(б) Скупштина обавља функције које су јој додељене у складу са чланом 17 (2) у вези пријема извесних међународних организација за чланице овог уговора.

(ц) Скупштина одлучује о сазивању дипломатских конференција за ревизију овог уговора и даје неопходна упутства Генералном директору WIPO за припрему такве дипломатске конференције.

(3) (а) Свака уговорна страна која је држава, има један глас, и гласа само у своје име.

(б) Свака уговорна страна која је међувладина организација може учествовати у гласању уместо својих држава чланица, са бројем гласова једнаким броју својих држава чланица које су стране овог уговора. Ниједна међувладина организација не учествује у гласању ако било која њена држава чланица искористи своје право на гласање и обрнуто.

(4) Скупштина се састаје на редовном заседању једном у сваке 2 године, а сазива је Генерални директор WIPO.

(5) Скупштина ће установити сопствена правила поступања, укључујући сазивање ванредних заседања, правила која се односе на кворум, и под условима предвиђеним овим уговором, правила која се односе на потребну већину за разне врсте одлуке.

Члан 16

Међународни биро

Међународни биро WIPO обавља административне послове везане за Уговор.

Члан 17

Услови да би се постала уговорна страна

(1) Свака држава чланица WIPO може постати уговорна страна.

(2) Скупштина може да одлучи да дозволи да постане уговорна страна свака међународна организација која изјави да је надлежна, и да располаже одговарајућим законодавством које везује њене земље чланице, по питањима која су уређена овим уговором и која је прописно овлашћена, у складу са њеном интерном регулативом, да постане страна овог уговора.

(3) Европска унија која је дала изјаву у складу са претходним ставом, на дипломатској конференцији која је усвојила овај уговор, може постати уговорна страна.

Члан 18

Права и обавезе предвиђене Уговором

Уколико посебним одредбама није другачије уређено, свака уговорна страна ужива сва права и преузима све обавезе предвиђене овим уговором.

Члан 19

Потписивање Уговора

Уговор остаје отворен за потписивање до 31.12.1997. године за сваку државу чланицу WIPO и Европску унију.

Члан 20

Ступање на снагу Уговора

Уговор ступа на снагу 3 месеца након што се 30 инструмената ратификације или приступања држава депонује код Генералног директора WIPO.

Члан 21

Ефективни датум постанка стране уговорнице

Овај уговор ће обавезивати:

(I) 30 земаља поменутих у члану 20, од датума ступања на снагу овог уговора;

(II) сваку другу државу истеком рока од 3 месеца по депоновању инструмената за ратификацију или приступање Генералном директору WIPO;

(III) Европску унију истеком 3 месеца по депоновању њених инструмената за ратификацију или приступање, ако су ови инструменти депоновани по ступању на снагу овог уговора у складу са чланом 20 или 3 месеца по ступању на снагу овог уговора уколико су ови инструменти депоновани пре ступања на снагу уговора;

(IV) било коју другу међувладину организацију којој је допуштено да постане страна овог уговора, истеком рока од 3 месеца по депоновању њених инструмената о приступању.

Члан 22

Непостојање резерви на уговор

Није дозвољено изјављивање резерви на овај уговор.

Члан 23

Отказ Уговора

Свака уговорна страна може да откаже овај уговор слањем обавештења Генералном директору WIPO. Отказ ступа на снагу годину дана од датума када је Генералном директору WIPO. Отказ ступа на снагу годину дана од датума када је Генерални директор WIPO примио обавештење.

Члан 24

Језици уговора

(1) Овај уговор је потписан у једном оригиналу на енглеском, арапском, кинеском, француском, руском, и шпанском језику, и верзије на свим овим језицима су једнако аутентичне.

(2) Сваки званични текст на било ком другом језику осим наведених у параграфу (1) биће установљен од стране Генералног директора WIPO на захтев заинтересоване стране, по завршеним консултацијама са свим заинтересованим странама. За потребе овог става, „заинтересована страна“, подразумева било коју државу чланицу WIPO чији је званични језик, или један од званичних језика обухваћен, и Европску заједницу, и било коју другу међувладину организацију која може постати страна овог уговора, ако је један од њених званичних језика укључен.

Члан 25

Депоновање

Депозитар овог уговора је Генерални директор WIPO.


Уговор је потврђен кроз Закон о потврђивању WИПО уговора о ауторском праву („Сл. лист СРЈ – Међународни уговори“, бр. 13/2002). У српским изворима WIPO се појављује и као ВИПО.