Advokatska tarifa

Puno ime Advokatske tarife je „Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata“ i važi od 6. marta 2014. godine. Tarifa je propis koji je u skladu sa Zakonom o advokaturi donela Advokatska komora Srbije i primenjuje se teritoriji cele Republike Srbije.

Svi advokati su dužni da primenjuju tarifu prilikom obračuna naknade sa svoj rad i ne smeju raditi ispod cene propisane u tarifi osim kada je to Zakonom i drugim propisima dozvoljeno.

Tako, u određenim slučajevima advokat može umanjiti nagradu do 50% od njenog iznosa. Takođe, advokat može u dogovoru sa klijentom, a po zaključenom pismenom sporazumu, u imovinskom odnosima naknadu obračunati u odnosu na vrednost spora i to vezati za uspeh u sporu.

U svakom slučaju, prilikom dogovora sa advokatom, na vaš zahtev a nakon dogovora, dužan vam je obračunati iznos troškova.

Donja tarifa iskazana je kao uprošćeni tabelarni prikaz, a nakon nje je izneta advokatska tarifa u integralom obliku.

Advokatska tarifa nije tajna i može se preuzeti sa naše prezentacije (PDF).

Advokatska tarifa tabelarni (uprošćeni) prikaz

Krivični postupak – nagrada sa paušalom i započetim satom

Visina zaprećene kazne

(godine zatvora)
ODBRANA okrivljenog u pretkrivičnom predistražnom i istražnom postupku, na glavnom pretresu i na sednici veća;

ZASTUPANJE privatnog tužioca, oštećenog kao tužioca; maloletnog lica kao oštećenog, razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode ili se nalazi u pritvoru, ili mu je izrečena mera zabrane napuštanja stana ili se nalazi u zatvoru ili drugoj ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija, prisustvovanje veštačenju, uviđaju, pretres pred drugostep. sudom ili organom kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.
ZASTUPANJE oštećenog, neodržana procesna radnju u pretkrivičnom predistražnom i istražnom postupku, neodržan glavni pretres ili sednica veća,

Prijem rešenja o zadržavanju – 50%
SASTAV krivične prijave, privatne tužbe, predl. za preduzimanje dokaz.radnji, predl. za pokretanje postup. prema maloletniku, predl. za zaključ. sporaz. o priznanju krivice,

– optužnice, optužnog predloga, odgov. na optužnicu, predl. za ukidanje pritvora, pismene odbrane, podnes. u postupc. u vezi sa privremen. ili trajnim oduzimanjem imovin. koristi koja je proistekla iz krivič. dela, obrazlož. podnes. kojima se ukazuje na činjen. koje govore u prilog odbrani, molbe radi odlaganja izvrš. kazne zatvora, predl. za izvrš. kazne zatvora bez napuštanja prostor. u kojima osuđeni stanuje, molbe za uslovni otpust, tužbe za sudsku zašt. povrede prava osuđenog lica, zaht. za rehabilitaciju, podnes. u postup. za ekstradiciju okrivljenog, zaht. Minist. nadlež. za posl. pravosuđa radi postizanja sporaz. o postojanju štete i naknadi iste, izjašnj. na veštačenje, zaht. za naknadu troškova

- žalbe protiv reš. o zadržavanju, žalbe protiv reš. o određiv. ili produž. pritvora, žalbe protiv reš. o produženju zabrane napuštanja mesta boravka, žalbe protiv reš. o odbijanju molbe za odlaganje izvrš. kazne, odgov. na žalbu, žalbe protiv posebnog reš. o izdvajanju dokaza, žalbe protiv reš. o troškov. postupka, žalbe oštećenog, odgov. na zahtev za ponavlj. krivič. postupka, molbe za pomilovanje
PRAVNI LEK

žalbe protiv reš. o potvrđivanju optužnice, žalbe protiv presude, žalbe protiv reš. kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera, žalbe protiv reš. o privremenom ili trajnom oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivič. dela, žalbe protiv reš. o suđenju u odsustvu, žalbe na odluke u postup. međunarod. pravne pomoći, zaht. za ponavljanje krivič. postupka, zaht. za zaštitu zakonitosti, žalba protiv rešenja o ekstradiciji, ustavne žalbe.
Ostali podnesci
do 3 godine31.500,0018.000,0027.000,0054.000,0013.500,00
3-5 godina38.250,0021.375,0033.750,0067.500,0016.875,00
5-10 godina49.500,0027.000,0045.000,0090.000,0022.500,00
10 -15 godina72.000,0038.250,0067.500,00135.000,0033.750,00
preko 15 godina94.500,0049.500,0090.000,00180.000,0045.000,00
40 godina, od 30 do 40 i doživotni zatvor117.000,0060.750,00112.500,00225.000,0056.250,00

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci – procenjivi predmeti

Vrednost sporaPodnesak

(t. br. 13)
RočišteNeodržano ročište

1/2 nagrade za podnesak
+ 4.500,00 din
Pravni lek i odgovor na isti (žalba i sl.)Ostali podnesci
do 45.000,009.000,0013.500,009.000,0018.000,004.500,00
45.000,00 do 765.000,0013.500,0018.000,0011.250,0027.000,006.750,00
765.000,00 do 1.507.500,0016.875,0021.375,0012.937,5033.750,008.437,50
1.507.500,00 do 3.015.000,0024.750,0029.250,0016.875,0049.500,0012.375,00
3.015.000,00 do 6.030.000,0033.750,0038.250,0021.375,0067.500,0016.875,00
6.030.000,00 do 12.015.000,0045.000,0049.500,0027.000,0090.000,0022.500,00
12.015.000,00 do 24.030.000,0056.250,0060.750,0032.625,00112.500,0028.125,00
24.030.000,00 do 30.015.000,0067.500,0072.000,0038.250,00135.000,0033.750,00
30.015.000,00 do 121.500.000,00
na svakih započetih 450.000,00 din
nagrada od 67.500,00 din se uvećava za po
45,00 din
67.500,00 + po 45 din67.500,00 + po 45 din + 4.500,00 din1/2 nagrade za podnesak + 4.500,00 dinnagrada za podnesak + 100 %33.750,00 + po 45 din
121.500.000,00 do 301.500.000,00
na svakih započetih 1.350.000,00 din
nagrada od 67.500,00 din se uvećava za po
45,00 din
76.648,50 + po 45 din76.648,50 + po 45 din + 4.500,00 din1/2 nagrade za podnesak + 4.500,00 dinnagrada za podnesak + 100 %38.324,25 + po 45 din
preko 301.500.000,00 na svakih započetih 6.750.000,00 din nagrada od 67.500,00 din se uvećava za po 45,00 din
82.648,50 + po 45 din; maks. 127.648,5082.648,50 + po 45 din; 127.648,50 + 4.500,00 din1/2 nagrade za podnesak + 4.500,00 dinnagrada za podnesak + 100 %41.324,25 + po 45 din;
maks. 63.824,25

Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta sporaPodnesak (t. br. 14)RočišteOdloženo ročišteŽalba
Privredni prestupi30000315001650060000
Sud časti pri Privrednoj komori1650018000975033000
Prekršajni postupak pred policijom22500240001425054000
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom25500270001425054000
Ostali prekršajni postupci1650018000975033000

Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti

Vrsta sporaPodnesak (t. br. 14)RočišteOdloženo ročištePravni lek i odgovorOstali podnesci
smetanje državine, razvod, poništaj, postojanje, nepostojanje braka, vršenje rod.prava, održ. ličnih odnosa deteta i roditelja;

uređenje ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji, proglašenje nestalog lica za umrlo), uređenje porodičnih odnosa (produženje, lišenje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak);

spor iz radnog odnosa (otkaz, postojanje ili nepostojanje radnog odnosa, premeštaj na drugo radno mesto i sl.);

zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu; postupak pred poslod. privr. društvom- neprocenjivo i ost.post pred privr.društ.;

Postupak pred Prekršajnim sudom po zahtevu za sudsko odlučivanje;

sud časti pri Privrednoj komori;

upis u katastar nepokretnosti - neprocenjivo;

upis u reg. suda ili APR - neprocenjivo upravni post. vođen p o odredbama Zakona o plan. i izgr., upr. postupak i spor vođen odred. po Porod.zakona i osta. upr. postup.
24.750,0029.250,0016.875,0049.500,0012.375,00
Sprečavanje i zaštita od nasilja u porodici;
postupak pred policijskim organima
27.000,0031.500,0018.000,0054.000,0013.500,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom29.250,0033.750,0019.125,0058.500,0014.625,00
Ostali postupci pred državnim organom33.750,0038.250,0021.375,0067.500,0016.875,00
Pr. službenosti, stamb. odnosi (otkaz ug. o
zakupu, iseljenje, utvrđenje pr. zakupa i dr.);
ostali postupci pred osnovnim sudom
38.250,0042.750,0023.625,0076.500,0019.125,00
utvrđenje i osporavanje materinstva ili
očinstva;
postup. pred Prekršajnim sudom - javni
prihodi, informisanje, carinsko,
spoljnotrg. i devizno posl., životna sred.,
promet roba i usluga, hart. od vrednosti;
stečaj, likvidacija- neprocenjivo;
arbitraža, Agen. za mirno reš. radnih
sporova, medijacija-neprocenjivo, upr.
spor oko uprav. akta donetog u post.
vođenom po odred. Zakona o plan. i izgrad.
ili donetog u post. vođenom pred inspekc.
organima; ost. postup. pred privr. sudom
31.500,0036.000,0020.250,0063.000,0015.750,00
Post. pred Prekršajnim sudom u oblas.
koje nisu navedeni u preth. alineji
13.500,0018.000,0011.250,0027.000,006.750,00
uređenje imovin. odnosa - neproc. (sastav.
isprave, zaveštanja,potvrđ. sadrž.isprave,
čuvanje i poništ.isprave);
ostali vanpar.postupci,
ortački ugovori,
privr. prestupi, postup. oko upravnog akta
donetog u post. pred poresk., carinsk. i
polic. organima;
ostali postup. pred višim sudom
45.000,0049.500,0027.000,0090.000,0022.500,00
ostali postupci pred Upravnim sudom54.000,0058.500,0031.500,00108.000,0027.000,00
Autorka i srodna prava, žig, model i ostala prava intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa;

Postupak pri donošenju urbanističkih planova-prigovori,

Postupak pred Upravnim sudom, Postupak pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražama (neprocenjivo).
67.500,0067.500,00 + 4.500,00 din33.750,00-
33.750,00

Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava

Vrsta pravne radnjeIznos
Procenjivi ugovori 1,5% vrednosti ili tarifni broj 13
Neprocenjivi ugovori
Ortački ugovor30000
Ugovor o korišćenju zajedničke stvari22500
Ugovor o posluzi16500
Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju25500
Generalni (opšti) ugovori30000
Predugovori22500
Ostali neprocenjivi ugovori19500
Izjave
Zaveštanje19500
Punomoćje13500
Ostale izjave11250
Opšti akti
Statut ili osnivački akt privrednog subjekta ili drugog pravnog lica30000
Ostali opšti akti privrednog subjekta ili drugog pravnog lica (pravilnici i dr.)25500
Opšti akti državnih organa ili organa lok. samouprave37500
Pojedinačni akti privrednih subjekata i drugih pravnih lica (odluke i dr.)19500
Pojedinačni akti držanih organa ili organa lok. samouprave22500

Ostale radnje – zajedničke odredbe

RadnjaIznos
Zastupanje više stranakauvećanje po 50% za svaku stranku
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije1500
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa50% tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost20% tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pravni savetusmeni 50%, pismeni 100% od tarifnog broja 1, 13 ili 14

Napomena: Može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog tarifom

 

Integralni tekst advokatske tarife

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

(„Službeni glasnik RS“, br. 121/2012)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat).

Član 2

Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, rešenju nadležnog organa, usmenom ili pismenom nalogu stranke.

Stranka ili nadležni organ, dužni su da advokatu plate i nagradu i naknadu troškova.

Član 3

Kada pruža pravnu pomoć u stranoj državi, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu te države.

Kada pruža pravnu pomoć inostranim pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu države u kojoj se nalazi sedište odnosno prebivalište stranke.

O primeni inostrane advokatske tarife advokat sa strankom zaključuje pismeni ugovor.

II NAGRADA ZA RAD ADVOKATA

Član 4

Visina nagrade za rad advokata određuje se Tarifom kojom se utvrđuje broj poena za pojedine radnje advokata, s tim da za sastavljanje izjava volje (ugovora, isprava jednostranih ili dvostranih, zaveštanja i sl.) advokat može nagradu obračunati u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji od iznosa propisanog Tarifom, ali ne manji od 50% tog iznosa ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog Tarifom, ali ne veći od petostrukog iznosa.

Kada dosuđuju troškove stranci koja je uspela u postupku – sudovi ili drugi državni organ nisu obavezni da primene ugovor o visini nagrade niti ugovor o primeni inostrane advokatske tarife.

Član 5

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu. Ovako ugovorena nagrada ne može se odnositi na radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovori o visini nagrade u paušalnom iznosu proizvode pravno dejstvo samo ako su zaključeni u pismenom obliku i ako sadrže opis radnji ili poslova na koje se advokat obavezao da preduzima.

Član 6

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 150 poena za svaki započeti sat.

Član 7

U imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.

III NAKNADA TROŠKOVA

Član 8

Advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova.

Član 9

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:

– za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;

– za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;

– za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;

– za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;

– za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno;

– za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;

– dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim, odnosno postavljenim licima.

IV NAPLATA NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA

Član 10

Nagrada i naknada troškova se mogu plaćati unapred ili nakon izvršene radnje i nastalih troškova.

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja.

Momenat sačinjavanja obračuna između advokata i stranke ima se smatrati trenutkom naplate troškova i nagrade advokata.

Član 11

Visina nagrade za rad advokata utvrđuje se prema važećoj tarifi u vreme obračuna.

Član 12

Dosuda i naplata troškova postupka na teret protivne stranke ne utiče na obračun i naplatu nagrade i troškova između advokata i stranke.

Na zahtev stranke advokat je dužan sastaviti pismeni obračun nagrade i troškova za izvršeni rad uz prikaz Tarife.

Advokat, koga Advokatska komora imenuje kao zastupnika ili branioca stranke koja je nesposobna za plaćanje iz socijalnih razloga, nema pravo da od te stranke ili od Advokatske komore traži nagradu za zastupanje.

Član 13

Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ima pravo dodati pripadajući porez na dodatu vrednost na izvršeni obračun nagrade i troškova.

V PRIMENA TARIFE I PRELAZNE ODREDBE

Član 14

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije daje autentično tumačenje Tarife.

Član 15

Vrednost jednog poena iznosi 30,00 dinara.

Član 16

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 17

Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Službeni list SRJ“, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006 i „Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 53/2010 i 15/2012).

TARIFA

KRIVIČNI POSTUPAK

Osnovica za obračun nagrade

Tarifni broj 1.

Advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivično delo i to:
Zaprećena kazna
Nagrada

– za kaznu do 3 godine zatvora
550 poena

– za kaznu preko 3 do 5 godina zatvora
750 poena

– za kaznu preko 5 do 10 godina zatvora
1.000 poena

– za kaznu preko 10 do 15 godina zatvora
1.500 poena

– za kaznu preko 15 godina zatvora
2.000 poena

Odbrana okrivljenog u pretkrivičnom – predistražnom i istražnom postupku

Tarifni broj 2.

Pod procesnom radnjom, u smislu odredbi Tarifnog broja 2., 7. i 8. ove tarife, podrazumeva se svaka radnje policije, tužioca ili suda o čijem preduzimanju se sačinjava poseban zapisnik.

Za svaku održanu procesnu radnju kojoj je prisustvovao advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1., a za svaku neodržanu procesnu radnju kojoj je pristupio advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje i pristupanje procesnim radnjama, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 50 poena za svaki započeti sat računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana.

U slučaju kada policija, tužilac ili sud preduzimaju više procesnih radnji sukcesivno, advokatu pripada propisani iznos nagrade za svaku pojedinačnu procesnu radnju kojoj je prisustvovao ili pristupio.

U slučaju neodržavanja procesne radnje, advokat je dužan da od policije, tužioca ili suda zatraži sačinjavanje zapisnika ili službene beleške u kojoj će se konstatovati da procesna radnja nije održana i da je advokat pristupio – kako bi mu, na osnovu sačinjenog zapisnika ili službene beleške, mogla biti priznata nagrada.

Odbrana okrivljenog na glavnom pretresu i na sednici veća

Tarifni broj 3.

Za svaki održani glavni pretres ili sednicu veća kojima je prisustvovao advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1., a za svaki neodržan glavni pretres ili sednicu veća na koje je pristupio advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje glavnim pretresima ili sednicama veća, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 50 poena za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak glavnog pretresa ili sednice veća bio zakazan.

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 4.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

– krivične prijave,

– privatne tužbe,

– zahteva za sprovođenje istrage,

– predloga za preduzimanje istražnih radnji,

– predloga za zaključenje sporazuma o priznanju krivice,

– optužnice,

– optužnog predloga,

– odgovora na optužnicu,

– predloga za ukidanje pritvora,

– pismene odbrane,

– obrazloženih podnesaka kojima se ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani – molbe radi odlaganja izvršenja kazne zatvora,

– predloga za izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje,

– molbe za uslovni otpust,

– tužbe za sudsku zaštitu povrede prava osuđenog lica,

– zahteva za rehabilitaciju.

Advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje svih ostalih podnesaka u krivičnom postupku.

Sastavljanje pravnih lekova

Tarifni broj 5.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

– žalbe protiv rešenja o zadržavanju,

– žalbe protiv rešenja o određivanju ili produženju pritvora,

– žalbe protiv rešenje o sprovođenju istrage,

– prigovora na optužnicu,

– odgovora na žalbu,

– žalbe oštećenog,

– odgovora na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka,

– molbe za pomilovanje.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. uvećana za 100% za sastavljanje:

– žalbe protiv presude,

– žalbe protiv rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera,

– žalbe protiv rešenja o oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela,

– zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,

– predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode

Tarifni broj 6.

Advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. za svaki obavljeni razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode ili se nalazi u pritvoru.

Odbrana više okrivljenih

Tarifni broj 7.

Kada advokat brani više okrivljenih, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugog i svakog narednog okrivljenog.

U slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za odbranu jednog okrivljenog uvećava procentom koji odgovara broju okrivljenih koje advokat brani u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

Zastupanje oštećenog, oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca

Tarifni broj 8.

Za zastupanje oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca advokatu pripada nagradu kao i za odbranu okrivljenog.

Za zastupanje oštećenog advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

PREKRŠAJNI POSTUPAK I POSTUPAK PRIVREDNIH PRESTUPA

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 9.

Za sastavljanje prekršajne prijave, akta i drugih podnesaka kojima se pokreće prekršajni postupak, kao i za sastavljanje pismene odbrane i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u prekršajnom postupku ili u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku privrednih prestupa
1.000 poena

– u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom
850 poena

– u postupku koji se vodi pred policijskim organima
750 poena

– u postupku pred sudom časti pri Privrednoj komori
550 poena

– u ostalim prekršajnim postupcima
550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje i odbrana

Tarifni broj 10.

Za odbranu okrivljenog pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu, pravnog i fizičkog lica advokatu pripada:

– za svaki pretres jednak iznos nagrade kao i za podneske iz Tarifnog broja 9.

– za svaki pretres koji je odložen rešenjem suda ili organa da se pretres ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje pretresima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na pretresu pred drugostepenim sudom ili organom kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 9.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje i odbrana više stranaka

Tarifni broj 12.

Kada advokat brani ili zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećani iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(u procenjivim predmetima)

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:
Vrednost spora
Nagrada

preko
do


15.000 poena
200 poena

15.000 poena
25.000 poena
300 poena

25.000 poena
50.000 poena
375 poena

50.000 poena
100.000 poena
550 poena

100.000 poena
200.000 poena
750 poena

200.000 poena
400.000 poena
1.000 poena

400.000 poena
800.000 poena
1.250 poena

800.000 poena
1.600.000 poena
1.500 poena

Ako vrednost spora prelazi iznos od 1.600.000 poena pa do 4.000.000 poena, advokat pored nagrade od 1.500 poena ima pravo obračunati nagradu od po 1 poena na svakih započetih 10.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 4.000.000 poena pa do 10.000.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodnog stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 30.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 10.000.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodna dva stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 150.000 poena, ali ne više od 1.000 poena.

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnog stava.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(u neprocenjivim predmetima)

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta spora
Nagrada

– u sporovima zbog smetanja državine
550 poena

– u sporovima o pravu službenosti
750 poena

– u sporovima iz stambenih odnosa (otkazi ugovora o zakupu stana, iseljenje iz stana, utvrđenje prava zakupa na stanu i dr.)
750 poena

– u sporovima o razvodu ili poništaja braka o postojanju ili nepostojanju braka
550 poena

– u sporovima za utvrđenje i osporavanje materinstva ili očinstva
850 poena

– u sporovima o vršenju roditeljskog prava i o održavanju ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi
375 poena

– u sporovima za određivanje zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o zakonskom izdržavanju
200 poena

– u sporovima iz radnih odnosa (u vezi sa otkazom ugovora o radu, postojanju ili nepostojanju radnog odnosa, premeštaja na drugo radno mesto i slično), osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnog odnosa
550 poena

u sporovima o autorskom i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa
1.500 poena

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnog stava.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 15.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 16.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 17.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

IZVRŠNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 18.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće postupak izvršenja ili obezbeđenja kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe) iz Tarifnog broja 13. i 14.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 19.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 20.

Za sastavljanje pravnih lekova advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 21.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

VANPARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

(uređenje imovinskih odnosa – procenjivo)

Tarifni broj 22.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće vanparnični postupak za uređenje imovinskih odnosa (raspravljanje zaostavštine, određivanje naknade za ekspropisanu nepokretnost, uređenje korišćenja zajedničke stvari, deoba zajedničke stvari, uređenje međa, sudski depozit i drugo) i to u procenjivim stvarima kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesa/pka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu ppun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 23.

Za sastavljanje predloga kojima se pokreće vanparnični postupak u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku uređenja ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji, proglašenje nestalog lica za umrlo)
850 poena

– u postupku uređenja porodičnog odnosa (produženje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak)
550 poena

– postupku uređenja imovinskih odnosa – neprocenjivo (sastavljanje isprave, sastavljanje sudskog testamenta, potvrđivanje sadržine isprave, čuvanje isprave, poništavanje isprave)
1.000 poena

– ostali vanparnični postupci
1.000 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 24.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 22. i 23.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 25.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 22. i 23.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 26.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu nap svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED ORGANIMA KOJI VODE REGISTAR NEPOKRETNOSTI

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 27.

Za sastavljanje zahteva za upis u katastar nepokretnosti (upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, predbeležba, zabeležba, provođenje promena na nepokretnostima ili stvarnim pravima na njima, brisanje) i to u procenjivim stvarima kada se upis odnosi na neko pravo ili činjenicu u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali upisi – neprocenjivo)

Tarifni broj 28.

Za sastavljanje zahteva za upis u katastar nepokretnosti (upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, predbeležba, zabeležba, provođenje promena na nepokretnostima ili stvarnim pravima na njima, brisanje) u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada, nezavisno od označene vrednosti, nagrada u iznosu od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 29.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (zahtevi) iz Tarifnog broja 27. i 28.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 30.

Za sastavljanje pravnih lekova, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (zahtevi) iz Tarifnog broja 27. i 28.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 31.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

STEČAJNI I LIKVIDACIONI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

(u procenjivim predmetima)

Tarifni broj 32.

Za sastavljanje podnesaka kojima se prijavljuju potraživanja u stečajnom ili likvidacionom postupku i to u procenljivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(u neprocenjivim predmetima)

Tarifni broj 33.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće stečajni ili likvidacioni postupak kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u stečajnom ili likvidacionom postupku u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada u iznosu od 850 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 34.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se prijavljuje potraživanje ili pokreće postupak iz Tarifnog broja 32. i 33.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda ili organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje medijaciji, sednici kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 35.

Za sastavljanje pravnih lekova, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se prijavljuje potraživanje ili pokreće postupak iz Tarifnog broja 32. i 33.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 36.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

UPRAVNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

(procenjivo)

Tarifni broj 37.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka kojima se pokreće upravni postupak i to u procenjivim stvarima kada se upravni postupak vodi oko nekog prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 38.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka kojima se pokreće upravni postupak i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku koji se vodi pred poreskim organima, pred carinskim organima i pred policijskim organima
1.000 poena

– u postupku koji se vodi po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Porodičnom zakonu
550 poena

– u postupku koji se vodi pred inspekcijskim organima
850 poena

– u ostalim upravnim postupcima
550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 39.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 37. i 38.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 40.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 37. i 38.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 41.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

UPRAVNI SPOROVI

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 42.

Za sastavljanje tužbi kojima se pokreće upravni spor i to u procenjivim stvarima kada se upravni spor vodi oko upravnog akta organa povodom prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 43.

Za sastavljanje tužbi kojima se pokreće upravni spor i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti upravnog postupka iz kojeg nastao upravni akt koji je predmet upravnog spora, nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred poreskim organima, pred carinskim organima i pred policijskim organima
1.000 poena

– oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Porodičnom zakonu
550 poena

– oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred inspekcijskim organima
850 poena

– oko upravnog akta donetog u ostalim upravnim postupcima
550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 44.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 42. i 43.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 45.

Za sastavljanje pravnih lekova – vanrednih pravnih sredstava, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe) iz Tarifnog broja 42. i 43.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 46.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK ZA UPIS U REGISTAR KOJI VODI SUD ILI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ILI DRUGI DRŽAVNI ORGAN

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 47.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak upisa u registar kojeg vodi sud ili Agencija za privredne registre ili drugi državni organ i to u procenjivim stvarima kada se upis odnosi na neko pravo ili činjenicu u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali upisi – neprocenjivo)

Tarifni broj 48.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak upisa u registar kojeg vodi sud ili Agencija za privredne registre ili drugi državni organ i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 49.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 47. i 48.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem registratora da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 50.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 47. i 48.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 51.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED POSLODAVCEM I POSTUPAK PRED PRIVREDNIM DRUŠTVOM

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 52.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred poslodavcem (zaštita prava zaposlenih) ili postupak pred privrednim društvom (zakazivanje sednice skupštine društva i dr.) i to u procenjivim stvarima kada se postupak vodi oko nekog prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifni broj 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(neprocenjivo)

Tarifni broj 53.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred poslodavcem ili postupak pred privrednim društvom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 54.

Za zastupanje na ročištu, sastanku, sednici ili drugom obliku raspravljanja pred poslodavcem ili pred privrednim društvom advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 52. i 53.

– za svako ročište koje je odloženo odlukom da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama kod poslodavca ili privrednog društva koje se održavaju u zgradi ili van zgrade poslodavca ili privrednog društva.

Pravni lekovi

Tarifni broj 55.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 52. i 53.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 56.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 57.

Za sastavljanje podnesaka kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 1.500 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 58.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 57.

Za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodnog stava ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 59.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPCI PRED MEĐUNARODNIM SUDOVIMA I MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 60.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred međunarodnim sudom ili arbitražom i to u procenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 61.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred međunarodnim sudom ili arbitražom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 1.500 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 62.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 60. i 61.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, nbr //pa raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda ili arbitraže koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili arbitraže.

Pravni lekovi

Tarifni broj 63.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 60. i 61.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 64.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPCI PRED DOMAĆOM ARBITRAŽOM, AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA I PRED POSREDNIKOM (MEDIJACIJA)

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 65.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u procenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 66.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak pred pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 850 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 67.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 65. i 66.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem arbitraže, Agencije ili posrednika da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama arbitraže, Agencije ili posrednika koje se održavaju u zgradi ili van zgrade arbitraže, Agencije ili posrednika.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 68.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

OSTALI POSTUPCI

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 69.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće bilo koji drugi postupak koji nije naveden u prethodnim odredbama ove Tarife i to bez obzira da li se pokreće pred sudom, državnim organom, privrednim društvom i to u procenjivim predmetima u kojima se raspravlja o pravima na imovini koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade prema vrednosti te imovine kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci – neprocenjivo)

Tarifni broj 70.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće bilo koji drugi postupak koji nije naveden u prethodnim odredbama ove Tarife i to bez obzira da li se pokreće pred sudom, državnim organom, privrednim društvom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti tog postupka, nezavisno od označene vrednosti spora i to:
Vrsta postupka
Nagrada

– u postupku koji se vodi pred privrednim društvom
550 poena

– u postupku koji se vodi pred državnim organom
650 poena

– u postupku koji se vodi pred osnovnim sudom
750 poena

– u postupku koji se vodi pred privrednim sudom
850 poena

– u postupku koji se vodi pred višim sudom
1.000 poena

– u postupku koji se vodi pred upravnim sudom
1.200 poena

– u postupku koji se vodi pred ustavnim sudom
1.500 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 71.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

– za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 69. i 70.

– za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda, organa i dr. da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 50 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama suda, organa i dr. koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda, organa i dr.

Pravni lekovi

Tarifni broj 72.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 69. i 70.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u komplikovanim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 73.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju ponaosob tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

SASTAVLJANJE ISPRAVA

Pravni poslovi
(procenjivo)

Tarifni broj 74.

Za sastavljanje ugovora (za života ili nakon smrti, jednostranih ili dvostranih i dr.) i izjava volja (zaveštanje i dr.) i to u procenjivim stvarima kada se pravni posao odnosi na imovinu koja ima određenu novčanu vrednost, advokat po svome izboru može primeniti Tarifni broj 13. ili nagradu obračunati u procentualnom iznosu od tržišne vrednosti imovine, koja je predmet pravnog posla, s tim da taj procenat ne može biti veći od 1,5%. U svakom slučaju najniži iznos nagrade ne može biti manji od 375 poena.

Kod pravnih poslova gde je predmet povremeno davanje (zakupnine i dr.) tržišna vrednost predmeta pravnog posla se utvrđuje zbirom tih povremenih davanja u ugovorenom periodu ali ne kraćem od jedne i ne dužem od pet godina.

Pravni poslovi
(neprocenjivo)

Tarifni broj 75.

Za sastavljanje ugovora i izjava volja u neprocenjivim stvarima advokatu pripada nagrada prema vrsti tog pravnog posla, nezavisno od označene vrednosti i to:
Vrsta pravnog posla
Nagrada

– za sastavljanje ortačkih ugovora
1.000 poena

– za sastavljanje ugovora o korišćenju zajedničke stvari
750 poena

– za sastavljanje ugovora o posluzi
550 poena

– za sastavljanje ugovora o trgovinskom zastupanju ili posredovanju
850 poena

– za sastavljanje generalnih (opštih) ugovora
1.000 poena

– za sastavljanje predugovora
750 poena

– za sastavljanje ostalih ugovora
650 poena

– za sastavljanje zaveštanja
650 poena

– za sastavljanja punomoći
450 poena

– za sastavljanje ostalih izjava
375 poena

Opšti i pojedinačni akti privrednih subjekata državnih organa i ostalih pravnih lica

Tarifni broj 76.

Za sastavljanje opštih ili pojedinačnih akata privrednih subjekata, državnih organa, odnosno organa lokalne samouprave i ostalih pravnih lica advokatu pripada nagrada prema vrsti tog akata, nezavisno od označene vrednosti i to:
Vrsta pravnog akta
Nagrada

– za sastavljanje statuta ili osnivačkog akta privrednog subjekta i ostalih pravnih lica
1.000 poena

– za sastavljanje ostalih opštih akata privrednog subjekta i ostalih pravnih lica (pravilnici i dr.)
850 poena

– za sastavljanje opštih akata državnih organa ili organa lokalne samouprave
1.250 poena

– za sastavljanje pojedinačnih akata privrednih subjekata i ostalih pravnih lica (odluke i dr.)
650 poena

– za sastavljanje pojedinačnih akata državnih organa ili organa lokalne samouprave (odluke, rešenja i dr.)
750 poena

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Pravni saveti i mišljenja

Tarifni broj 77.

Za usmeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju, advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem.

Za pismeni pravni savet i mišljenje advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem.

Advokatu pripada nagrada za pismeni pravni savet i mišljenje samo ako je stranka tražila pismeni pravni savet i mišljenje.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako daje savete i mišljenja u vezi sa postupkom koji pokreće u ime stranke ili u vezi sa postupkom koji vodi u ime stranke.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako je sa strankom ugovorio paušalnu nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći.

Prisustvovanje na konferencijama

Tarifni broj 78.

Za prisustvovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima od interesa za stranku, advokatu pripada nagrada za svaki započeti sat u iznosu od 150 poena.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako je sa strankom ugovorio paušalnu nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći.

Razmatranje spisa

Tarifni broj 79.

Za pregledanje ili razmatranje spisa predmeta, advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak čiji spisi se razmatraju.

Za pregledanje zemljišnih i ostalih javnih knjiga, za vađenje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, za utvrđivanje pravosnažnosti ili izvršnosti odluka, advokatu pripada 20% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak u kojem su odluke donete, odnosno za čije pokretanje postupka se spisi razmatraju.

Dopisi i opomene

Tarifni broj 80.

Za sastavljanje opomena ili dopisa protivnoj stranci kojima se zahteva činjenje, nečinjenje ili trpljenje, advokatu pripada 50% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak za ostvarenje takvog zahteva.

Za sastavljanje ostalih dopisa protivnoj ili svojoj stranci, advokatu pripada nagrada u iznosu od 100 poena.