Internet prezentacija advokatske kancelarije

Internet prezentacija advokatske kancelarije namenjena je predstavljanju Advokatske kancelarije Nedeljković, advokata Uroša Z. Nedeljkovića, pravnog tima i saradnika kancelarije te se ni u kom slučaju ne može smatrati reklamom.

Prezentacija postoji da bi se na njoj prikazale oblasti rada kancelarijepravna mišljenja povodom aktuelnih pravnih pitanja i zanimljivosti iz oblasti prava i pravne istorije kao i promocija advokature kao profesije u skladu sa kodeksom profesionalne etike advokata.

Na prezentaciji se ne nalaze pravni saveti niti je advokat dužan da vam ih ovim putem da. Za pravne savete i pravnu pomoć obratite nam se putem kontakt stranice.

Iz istog razloga na prezentaciji ne postoji mogućnost komentarisanja i javnog postavljanja pitanja.

Molimo da nam elektronskom poštom ne šaljete poverljive informacije. Komunikacija putem elektronske pošte je bez garancija i ne možemo garantovati bezbednost podataka. Navedeno važi i za sve društvene mreže na kojima su kancelarija ili advokat Nedeljković predstavljeni.

Za pravnu pomoć ili pravni savet možete se obratiti bilo kom advokatu iz imenika advokata Advokatske komore Srbije ili advokatske komore u sastavu, a sve zavisnosti od mesta prebivališta ili želje za kvalitetnim pružanjem pravne pomoći.

Svi tekstovi na ovoj prezentaciji su u vlasništvu advokata Nedeljkovića, osim ako nije drugačije naveden autor ili je sadržaj zakonom izuzet od zaštite i namenjeni su kolegama, ali i laicima te se u njima se na pojednostavljen način objašnjavaju pravno-teorijski pojmovi.