Oznake: Ugovori

Ugovori su deo ugovornog prava u užem smislu i obligacionog prava u širem smislu. Ugovor je saglasnost volja i zaključen je kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Mogu biti građanskopravni ili ugovori u privredi koje preduzeća i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost zaključuju među sobom u obavljanju delatnosti koje sačinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim delatnostima.

Sumer

Sumeri: Nema prava bez piva

Davno beše, ima tome skoro sedam hiljada ljeta, kada je prostor Međurečja (gr. Mesopotamije), a to je teritorija današnjeg Iraka i Kuvajta, naselio narod za koji se još sa sigurnošću ne zna odakle je...