Стари УЛУПУДС ценовник фотографија (2006)

ULUPUDS cenovnik fotografija

Овај Преглед минималних цена фотографија (тарфиник) донело је Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС у мају 2006. године и користи се у судској пракси и приликом вештачења за утврђивање висине накнаде за неовлашћено коришћење фотографија за повреде ауторског права које настале до јуна 2017. године када је на снагу ступио нови ценовник фотографија.

 

ЗА ИНТЕРНЕТ И У ДРУГЕ ОБЛИКЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРИКАЗИВАЊА

Сврха Период Тираж До 300 kb До 1.1 mb
Лична употреба 5 година Неограничен 10 20
Вебсајт – правно лице 1 година Неограничен 40 50
CD презентација – правно лице Неограничен До 5.000 40 50
Мултимедијални образовни CD Неограничен До 5.000 20 30
Мултимедијални забавни CD Неограничен До 5.000 60 100

ЗА ИЗДАВАШТВО

НОВИНЕ – једнократна употреба

Тираж 1/8 1/4 1/2 3/4 Цела страна
50.000 30 50 80 100 130
50.000 – 200.000 60 80 120 180 240
Преко 200.000 80 120 180 240 320

МАГАЗИНИ – Једократна употреба

Тираж 1/4 1/2 3/4 Цела страна Насловна страна
10.000 60 80 100 120 250
10.000 – 50.000 80 100 120 150 330
Преко 50.000 120 150 180 200 450

КЊИГЕ – једнократна употреба

Тираж 1/4 стране 1/2 стране 3/4 стране Цела страна Насловна страна
До 2.000 50 70 90 105 270
2.000 – 5.000 80 100 130 150 390
Преко 5.000 90 120 150 180 450

ПОСТЕРИ

Тираж До B2 Већи од B2
До 2.000 200 280
2.000 – 5.000 280 330
Преко 5.000 400 550

КАЛЕНДАРИ

Тираж Џепни формат B4 B3 B2
До 2.000 50 100 150 200
2.000 – 5000 70 150 200 250
Преко 5.000 100 200 250 300

РАЗГЛЕДНИЦЕ

Тираж Цена
До 5.000 200
5.000 – 10.000 300
Преко 10.000 400

ОМОТ ЗА РАЗЛИЧИТЕ МЕДИЈЕ (CD, DVD…)

Тираж Унутрашњост Насловна
До 5.000 100 200
5.000 – 10.000 150 300
Преко 10.000 200 400

РЕКЛАМНА

БИЛБОРД – једнократна употреба

Тираж До 4 m2 До 8 m2 До 16 m2 Megaboard
До 5 150 200 300 600
5 – 10 200 300 500 800
Преко 10 300 500 800 1000

РЕКЛАМЕ У НОВИНАМА – једнократна употреба

Тираж 1/4 1/2 3/4 Цела страна
До 25.000 100 125 160 200
25.000 – 50.000 120 160 200 250
Преко 50.000 150 200 250 300

РЕКЛАМЕ У МАГАЗИНИМА – једнократна употреба

Тираж 1/4 1/2 3/4 Цела страна Насловна страна
До 5.000 120 160 200 250 370
5.000 – 10.000 130 180 220 270 400
Преко 10.000 150 200 240 290 430

РЕКЛАМНИ КАТАЛОЗИ, БРОШУРЕ И ЛИФЛЕТИ

Тираж 1/8 1/4 1/2 3/4 Цела страна Насловна страна
До 5.000 40 55 70 80 100 200
5.000 – 10.000 90 105 120 160 180 250
Преко 10.000 110 165 180 220 260 300

ПОСЕБНА НАМЕНА

УМЕТНИЧКА СТУДИЈА ПОРТРЕТА – за личну употребу или за манекенски портфолио – book

Број фотографија Дужа страна до 30 cm Дужа страна до 40 cm Дужа страна преко 40 cm
До 5 60 80 120
5 – 10 55 75 110
Преко 10 50 70 100

ЗА ДЕКОРАЦИЈУ ЕНТЕРИЈЕРА

Број фотографија Дужа страна до 30 cm Дужа страна до 40 cm Дужа страна преко 40 cm
До 5 150 300 500

 

УГОВОР

Ако корисник прошири коришћење дела ван обима утврђеног у уговору, потребно је, уз добијање сагласности од аутора, да са аутором закључи уговор којиим ће се регулисати проширени пренос права искоришћавања, као и да аутору исплати нову ауторску накнаду у складу са овим тарифником.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ РАДА

Ако се снимање обавља ван радног простора (атељеа) аутора, или ван места становања аутора, корисник сноси трошкове створене на тај начин у целини.

Сви посебни трошкови при снимању, као и ангажовање других сарадника и стручњака (асистената, манекена, фризера…) зарачунавају се ван овог тарифника и њих непосредно сноси корисник.

Када се врши снимање дела заштићених ауторским правом (музеји, галерије…) корисник обезбеђује потребне дозволе и обештећује носиоце права на заштићена дела.

Корисник је дужан да аутора фотографије потпише. Аутор има право и дужност да на сваку фотографију чији је аутор стави свој потпис и нумерише је, у циљу ефикасније заштите свог права.

Корисник фотографије у штампи (издавач) дужан је да аутору пре уласка у штампу стави на увид прелом књиге, часописа и сл, и добије од аутора фотографије сагласност за начин коришћења.

По изласку из штампе корисник је дужан да аутору фотографије достави бесплатно најмање један ауторски примерак.

За изгубљене или оштећене слајдове или фотоекспонате корисник је дужан да аутору исплати обештећење у висини троструког износа по овом тарифнику.

Ако корисник има приговор на квалитет и употребљивост преузетих фотографија, дужан је да о наведеној околности неодложно извести аутора. Ако приговор не стигне аутору у року од 8 дана по извршеној примопредаји сматраће се да преузете фотографије у свему испуњавају намену коју су уговорене стране имале у виду при закључењу уговора.

 

ИЗМЕНА И ПРЕРАДА ДЕЛА

Искључиво је аутор овлашћен да врши измене и прераде на свом делу.

 

ПОВРЕДА МОРАЛНИХ ПРАВА

У случају да уговор не садржи предходну одредбу сматра се да корисник може да врши само оне интервенције (техничко технолошке природе) којима се не мења суштина дела.

Прекорачење наведеног оквира сматраће се повредом ауторских моралних права.

У случају да приликом коришћења дела изврши повреду моралних ауторских права, а нарочито:

  • ненавођењем имена и презимена аутора
  • нарушавањем целовитости дела или таквом употребом дела која вређа част или углед аутора корисник је дужан да аутора обештети.

Преузмите УЛУПУДС ценовник фотографија (PDF)