Novi ULUPUDS cenovnik fotografija 2017/2018

Cenovnik (tarifnik) fotografija je donela je foto sekcija ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije) u junu 2017. godine i važi do donošenja novog. Koristi se u sudskoj praksi prilikom naknada za povredu autorskog prava pri neovlašćenom korišćenju fotografija (tzv. krađa fotografija). Cenovnik se odnosi na minimalne naknade za korišćenje fotografija.

Za povrede autorskog prava u vezi fotografija koje su nastale pre juna 2017. godine referentan je stari cenovnik fotografija iz 2006. godine. Novi cenovnik, za razliku od starog, nema odredbi koje su kontradiktorne (korišćenje na internetu u Srbiji i međunarodno korišćenje).

Cenovnik fotografija prenosimo u celosti.

 

Za internet i druge elektronske forme prikazivanja

Svrha fotografijePeriod korišćenjaCena
Prezentacija kompanijaPo objavi150
Web portali i onlajn izdanja štampanih i elektronskih medijaPo objavi150
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i druge društvene mrežePo objavi150
Upotreba u filmskoj i televizijskoj produkcijiPo objavi150
Fotografije prikazane na video zidovimaPo objavi150
Fotografije prikazane u scenografijamaPo objavi150
Fotografije prikazane na javnim mestimaPo objavi150
Fotografije prikazane u prevoznim sredstvimaPo objavi150
  • Fotografije snimljene u specijalnim uslovima (podvodna, iz vazduha dronom, helikoptera, zmaja, balona, ratna fotografija) cene se množe faktorom h2 od navedene
  • Cena za prikaz na naslovnoj ili uvodnoj strani je duplo veća od navedene
  • Cena za upotrebu za internet se odnosi na period od jedne godine (1 godina)

Za izdavaštvo

Novine - po objavi

Tiraž1/8 strane1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela strana
Manje od 5.00060100160200260
Od 5.000 do 20.000120160240260480
Preko 20.000160240360480320

Magazini - po objavi

Tiraž1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela stranaNaslovna
Manje od 1.000120160200240500
Od 1.000 do 5.000160200240300660
Preko 5.000240300360400900

Knjige - po objavi

Tiraž1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela stranaNaslovna
Manje od 500150210270350900
Od 500 do 1.0002403003904501200
Preko 1.0002703604506001600

Posteri

TiražDo B2Veći od B2
Manje od 500150300
Od 500 do 1.000200400
Preko 1.000300500

Kalendari

TiražDžepni formatB4 formatB3 formatB2 format
Manje od 500100150200300
Od 500 do 1.000140200300400
Preko 1.000200300400500

Razglednice

TiražCena
Do 1.000200
Od 1.000 do 2.000400
Preko 2.000600

Omot za različite medije (CD, DVD...)

TiražUnitrašnjost omotaNaslovna strana omota
Do 1.000200400
Od 1.000 do 3.000300600
Preko 3.000400800

Reklamna

Bilbord - po objavi

TiražManje od 20m2Više od 20m2
Do 5300600
Od 5 do 10400800
Preko 105001000

Reklame u novinama i magazinima po objavi

Tiraž1/4 strane1/2 strane3/4 straneCela strana
Do 10.000200250320400
Od 10.000 do 30.000240320400500
Preko 30.000300400500600

Posebna namena

Reklamni katalozi, brošure i lifleti

Tiraž1/8 strane1/4 strane1/2 straneCela stranaDuplericaNaslovna
Do 50080110140160200240
Od 500 do 1.000180210240320360400
Preko 1.000220330360440520660

Ambalaža

od 550

Manekenski portfolio - book

Broj fotografijaDuža strana do 30cmduža strana do 40cmDuža strana preko 40cm
Do 5120160240
Od 5 do 10110150220
Preko 10100140200

Za dekoraciju enterijera

Broj fotografijaDuža strana do 30cmduža strana do 40cmDuža strana preko 40cm
Do 5200400600
  • Prikaz cena je iskazan u poenima – jedan poen je ekvivalent vrednosti jednog evra po kursu NBS
  • Ukoliko je fotografija sama na strani u štampanom materijalu, bez obzira na njenu veličinu, računa se kao cela strana
  • Sve autorske naknade po ovom tarifniku date su kao minimum i iskazane u neto iznosu (bez poreza i doprinosa)
  • Sve što nije obuhvaćeno ovim cenovnikom, raguliše se ugovorom između autora i naručioca
  • Cenovnik ne podrazumeva dodatnu obradu fotografije, ona se naplaćuje odvojeno i stvar je dogovora

Cenovnik stupa na snagu po objavljivanju na zvaničnom sajtu ULUPUDS-a (jun 2017. godine) i na snazi je do objavljivanja novog.

 

Ugovor

Ako korisnik proširi korišćenje dela van obima utvrđenog u ugovoru, potrebno je, uz dobijanje saglasnosti od autora, da se sa autorom zaključi ugovor kojim će se regulisati prošireni prenos prava iskorišćavanja, kao i da autoru isplati novu autorsku naknadu u skladu sa tarifnikom.

Posebni uslovi rada

Ako se snimanje obavlja van radnog prostora (ateljea) autora ili van mesta stanovanja autora, korisnik snosi sve troškove stvorene na taj način u celini.

Svi posebni troškovi pri snimanju, kao i angažovanje drugih saradnika i stručnjaka (asistenata, manekena, frizera…) zaračunavaju se van ovog tarifnika i njih neposredno snosi korisnik.

Kada se vrši snimanje dela zaštićenih autorskim pravom (muzeji, galerije…) korisnik obezbeđuje potrebne dozvole i obeštećuje nosioce prava na zaštićena dela.

Korisnik je dužan da autora fotografije potpiše. Autor ima pravo da na svaku fotografiju čiji je autor stavi svoj potpis i numeriše je, u cilju efikasne zaštite svog prava.

Korisnik fotografije u štampi (izdavač) dužan je da autoru pre ulaska u štampu stavi na uvid prelom knjige, časopisa i sl. i dobije od autora fotografije saglasnost za način korišćenja.

Po izlasku iz štampe korisnik je dužan da autoru fotografije dostavi besplatno najmanje jedan autorski primerak.

Za izgubljene ili oštećene slajdove ili fotoeksponate korisnik je dužan da autoru isplati obeštećenje u visini iznosa po ovom tarifniku.

Ako korisnik ima prigovor na kvalitet i upotrebljivost preuzetih fotografija, dužan je da o navedenoj okolnosti neodložno izvesti autora. Ako prigovor ne stigne autoru u roku od 8 dana po izvršenoj primopredaji smatraće se da preuzete fotografije u svemu ispunjavaju namenu koju su ugovorene strane imale u vidu pri zaključenju ugovora.

Izmena i prerada dela

Isključivo je autor ovlašćen da vrši izmene i prerade na svom delu.

Autor isključuje svaku intervenciju na njegovom delu (retuširanje, kadriranje, bilo kakvu izmenu sadržaja, pretvaranje iz kolora u crno-belu fotografiju i sl.)

Povreda moralnih prava

U slučaju da prilikom korišćenja dela izvrši povredu moralnih autorskih prava, a naročito:

  • Ne navođenjem imena i prezimena autora
  • Narušavanjem celovitosti dela ili takvom upotrebom dela koja vređa čast i ugled autora

korisnik je dužan da autora obešteti.

Prema Zakonu o autorskim pravima naručilac je dužan da na svakom upotrebljenom autorskom delu potpiše autora (punim imenom i prezimenom ili pseudonimom).


Preuzmite ULUPUDS cenovnik fotografija 2017 (PDF)